5 بخش تشکیل دهنده URL: راهنمای کوتاه

راهنمای کوتاه 5 بخش تشکیل دهنده URL

استفاده از URL ها و آدرس وبسایت ها، کار روتین و ساده و مشخصی است. اگر این آدرس را با دقت بررسی کنید متوجه می شوید که آدرس سایت ها مانند آدرس منزلتان از بخش های مشخصی تشکیل شده است. در این راهنمای کوتاه 5 بخش تسکیل دهنده URL را بررسی می کنیم.